Aukciono taisyklės


Aukciono taisykles parsisiųkite ČIA.

 

 

 

                                                  UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ VEIKLOJE NENAUDOJAMO
                                                      TURTO VIEŠO PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS / SĄVOKOS
II. SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ AUKCIONĄ
III. DALYVIŲ REGISTRACIJA / PAPILDOMOS INFORMACIJOS TEIKIMAS
IV. SUSIPAŽINIMAS SU PREKĖMIS
V. KAINŲ PASIŪLYMAI
VI. LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMO TVARKA
VII. PARDAVIMO SĄLYGOS / PREKIŲ ATSIĖMIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS / SĄVOKOS

 

1 Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja nereikalingo arba nenaudojamo UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) turto, įskaitant atsargas, pardavimo aukcione organizavimą.
2 Aukciono dalyviai gali būti fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės.
3 Aukcionas – viešas turto pardavimas, vykdomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Aukcionui nėra taikomos taisyklės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
4 Aukcioną organizuoja bei vykdo Bendrovės vadovo įsakymu suformuota komisija (toliau - Komisija).
5 Aukcionas pradedamas viešai paskelbiant apie inicijuojamas viešo pardavimo Aukcione procedūras šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Aukcionas baigiamas pardavus visą Aukcione nurodytą turtą arba Komisijai nusprendus nutraukti Aukciono procedūrą / procedūras.
6 Aukcionas vykdomas dalimis (sesijomis), kiekvienoje iš jų parduodant rūšiniais ar kitais požymiais išskirtas turto objektų grupes arba turto objektus (vienetus).  Bendrovei nusprendus jungti turto objektus (vienetus) į grupes, yra parduodama turto objektų grupė, o ne atskiri grupę sudarantys turto vienetai.
7 Aukcione parduodamo turto sąrašus tvirtina Komisija. Komisija pasilieka teisę koreguoti parduodamo turto sąrašus viso Aukciono metu.

 

II. SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ AUKCIONĄ

 

8 Informacija apie pradedamą Aukcioną yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.vilniaus-energija.lt.
9 Bendrovė apie pradedamą Aukcioną papildomai gali skelbti kitose visuomenės informavimo priemonėse / kviesti fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti tiesiogiai.
10 Pirminė parduodamo turto objektus ar jų grupes identifikuojanti informacija (pavadinimas, tipas, tech. specifikacija ar kt.) pateikiama kartu su skelbimu apie pradedamą Aukcioną.

 

III. DALYVIŲ REGISTRACIJA / PAPILDOMOS INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

11 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti Aukcione, kreipiasi į Bendrovę prašymu, siunčiamu el. pašto adresu aukcionas@vilniausenergija.lt, nurodydami įmonės rekvizitus, nurodydami asmenį galintį pateikti siūlymus ir sudaryti sandorį bei kontaktinį asmenį (jeigu šie asmenys nesutampa). Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti Aukcione, pateikia kontaktinio asmens bei asmens galinčio pateikti siūlymus ir sudaryti sandorį įgaliojimus patvirtinantį dokumentą Bendrovei kartu su prašymu dalyvauti Aukcione. Apie įtraukimą į Aukciono dalyvių sąrašą Bendrovė e-paštu informuoja užregistruoto dalyvio kontaktinį asmenį.
12 Jei registruotas Aukciono dalyvis nenurodo, kurios konkrečios turto objektų grupės / vieneto pirkimas jį domina, Bendrovė dalyvio nurodytą kontaktinį asmenį informuoja apie visus pakeitimus / gautus siūlymus visose tuo metu aktyviose Aukciono procedūrose.
13 Klausimai, susiję su Aukcione parduodamomis turto objektų grupėmis / vienetais ar Aukciono procedūromis, pateikiami el. pašto adresu aukcionas@vilniausenergija.lt.
14 Visi su Aukcione parduodamais turto vienetais / grupėmis, Aukciono procedūromis susiję klausimai kartu su pateiktais atsakymais, skelbiami viešai Bendrovės internetiniame tinklapyje, nenurodant klausimus pateikusio asmens.

 

IV. SUSIPAŽINIMAS SU PREKĖMIS

 

15 Susipažinti su Aukcione parduodamo turto objektais (jų grupėmis) gali tik prieš tai užsiregistravusių bei į Aukciono dalyvių sąrašą įtraukti asmenys ar įtrauktų asmenų įgalioti atstovai.
16 Turto objektų ar objektų grupių apžiūra vykdoma darbo dienomis Bendrovės darbo laiku. Parduodamų turto objektų apžiūros vieta ir laikas derinamas su kiekvienu Aukciono dalyviu atskirai. Prašymai susipažinti su Aukcione parduodamu turtu pateikiami el. pašto adresu aukcionas@vilniausenergija.lt.

 

V. KAINŲ PASIŪLYMAI

 

17 Sąraše nurodomos preliminarios ar turto įsigijimo kainos yra orientacinės. Aukciono dalyviai gali siūlyti tiek didesnę, tiek ir mažesnę (nei sąraše nurodytoji) kainą. Jei siūloma kaina yra mažesnė, nei viešai paskelbta turto įsigijimo ar orientacinė kaina, Komisija turi teisę atsisakyti parduoti turto objektą (vienetą) ar jų grupę bei atitinkamai apie šį sprendimą informuoti Aukciono dalyvio kontaktinį asmenį.
18 Norėdamas įsigyti Aukcione parduodamą prekę, Aukciono dalyvis, kreipiasi į Bendrovę el. pašto adresu aukcionas@vilniausenergija.lt, nurodydamas pageidaujamos įsigyti prekės numerį bei siūlomą kainą.
19 Dalyvis, pateikdamas aukščiau nurodytą siūlymą, patvirtina, kad susipažino su siūlyme nurodytomis ir jo pageidaujamomis įsigyti prekėmis ir sutinka su šiose Taisyklėse nustatytomis pardavimo sąlygomis bei viešai skelbiamomis pagrindinėmis pardavimo sutarties nuostatomis.
20 Pateikdamas pasiūlymą, Aukciono dalyvis negali kainos didinti mažiau, nei:
20.1 Prekės kaina iki 1 000 eurų - 50 eurų;
20.2 Prekės kaina daugiau, nei 1 000 eurų - 100 eurų.

 

VI. LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMO TVARKA

 

21 Aukcionas vykdomas sesijomis. Sesijos metu renkami bei apibendrinami pasiūlymai. Sesijos pradedamos / baigiamos Komisijos sprendimu, šį sprendimą paskelbiant viešai.
22 Dieną prieš sesijos pabaigą iki 12:00 val. visi Aukciono dalyviai yra informuojami apie gautą didžiausią pasiūlymą kiekvienam turto objektui (jų grupei) arba konkrečiam turto objektui, dėl kurio dalyvis dalyvauja Aukcione (jeigu dalyvį domina tik konkretus turto objektas) ir jiems yra suteikiama paskutinio pasiūlymo teisė. Sesijos pabaigos dieną 12:00 val. yra fiksuojami iki to laiko gauti didžiausi pasiūlymai, įskaitant ir pasiūlymus gautus pasinaudojant paskutine pasiūlymo teise.
23 Pasiūlymai, gauti sesijos pabaigos dieną po 12:00 val., nėra vertinami.
24 Aukciono laimėtojai yra informuojami asmeniškai elektroniniu paštu kitą dieną po Aukciono sesijos pabaigos dienos. Informacija apie parduotus turto objektus kitą dieną po Aukciono sesijos pabaigos dienos taip pat talpinama Bendrovės interneto tinklapyje.
25 Teisę įsigyti turto objektą ar jų grupę įgyja Aukciono dalyvis (laimėtojas), pasiūlęs didžiausią kainą ir įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus šiose Taisyklėse. Jeigu du ar keli Aukciono dalyviai pasiūlo tokią pat kainą už tą patį turto objektą (jų grupę), teisę įsigyti Aukcione parduodamą turtą įgyja tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlymą pateikė pirmas.

 

VII. PARDAVIMO SĄLYGOS / PREKIŲ ATSIĖMIMAS

 

26 Turto pirkimo pardavimo sąlygos, neaptartos šiose Taisyklėse, yra nurodytos kartu su šiomis Taisyklėmis viešai skelbiamose pagrindinėse turto pirkimo - pardavimo sutarties sąlygose bei skelbimo apie Aukcioną tekste, informacijoje, apibūdinančioje Aukcione parduodamus turto objektus (jų grupes). Visi aukščiau išvardinti dokumentai yra neatskiriama Aukciono dokumentacijos dalis ir turi būti vertinami kartu su Aukciono Taisyklėmis.
27 Pasibaigus Aukciono sesijai,  Aukciono laimėtojui yra pateikiama pasirašyti aukciono metu įsigyto turto pirkimo - pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindinės sąlygos yra skelbiamos viešai, tačiau Aukciono dalyviams yra suteikiama teisė derybų su Komisija būdu pakeisti viešai skelbiamas pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas laikantis protingumo principo, išskyrus Aukciono būdu nustatytą (laimėjusio dalyvio pasiūlytą didžiausią arba Komisijos pritarimą gavusią (tuo atveju jei kaina mažesnė už orientacinę)) kainą.
28 Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Aukciono laimėtojo informavimo apie laimėjimą dienos, suderina ir pasirašo pirkimo – pardavimo sutartį. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, vienas iš jų tenka Bendrovei, kitas Aukciono laimėtojui.
29 Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito pirkimo - pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.
30 Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas nesudaro pirkimo – pardavimo sutarties arba neatsiskaito už nupirktą turto objektą, Bendrovė įgyja teisę iš viso nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties arba nutraukti sutartį ir šį turto objektą parduoti kitoje Aukciono sesijoje.
31 Visi kaštai susiję su nupirkto turto vieneto / objektų pakrovimu bei transportavimu tenka Aukcioną laimėjusiam dalyviui (pirkėjui).
32 Komisija pasilieka teisę aiškinti ir / ar keisti Aukciono Taisykles apie tai informuojant Aukciono dalyvius ir paskelbiant viešai Bendrovės interneto svetainėje. Visi Bendrovės atsakymai į klausimus dėl Taisyklių nuostatų ir susijusios dokumentacijos skelbiami viešai Bendrovės tinklapyje dažniausiai užduodamų klausimų (DUK Aukcionas) skiltyje.